Lawyer Team

Lawyer Team

 

 

 

德州市优秀女律师

 

 

周秀梅

电话:13256250408

E-mail: 13256250408@163.com

联系方式

山东诚功(德州)律师事务所合伙人

 
 

专业领域

 

业绩简介

刑事辩护、婚姻家事、民间借贷、人身损害赔偿、合同纠纷

社会职务

禹城市法律专家库成员